Platnost od: 31.12.2022

Poskytovatel doplňku:

coalios s.r.o.

Se sídlem Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno

IČ: 11998831

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 125751

Zastoupena Ing. Michalem Uhlířem

1 Definice pojmů

1.1 Shoptet - e-shopové řešení poskytované jako služba, které si můžete objednat na adrese https://www.shoptet.cz/. Shoptet není provozovatelem Doplňku a neodpovídá za Doplněk ani jeho obsah.

1.2 Doplněk - jde o doplněk Napojení na ERP Helios iNuvio Lite uvedený na webové stránce https://doplnky.shoptet.cz/helios-inuvio-erp. Slouží k výměně dat mezi Shoptetem a informačním systémem Helios iNuvio pomocí vybraných endpointů a objektů rozhraní Shoptet API - viz

1.3 Coalios - poskytovatel Doplňku uvedený výše. Coalios poskytuje Zákazníkovi licenci k Doplňku.

1.4 Zákazník - to jste Vy, uživatel Doplňku, náš zákazník, který je identifikovaný jménem, příjmením, případně názvem, identifikačním číslem a sídlem v administraci Shoptetu.

1.5 Helios Data Manager - aplikace instalovaná na serveru Zákazníka, která zajišťuje komunikaci mezi Doplňkem a ERP Helios iNuvio. Není součástí dodávky Doplňku a Zákazník si ji objednává zvlášť přímo u Coaliosu.

1.6 Instalace Helios Data Manager - provádí Coalios po objednání Zákazníkem na serveru Zákazníka.

1.7 Instalace Doplňku - objednávku a instalaci provádí Zákazník na adrese https://doplnky.shoptet.cz/helios-inuvio-erp, a to až poté, co objedná službu Helios Data Manager a její implementaci.

1.8 Objednávka - závazná objednávka licencí a služeb přes webovou stránku https://doplnky.shoptet.cz/helios-inuvio-erp.

1.9 Smlouva - závazná Objednávka akceptovaná Coalios, bez akceptace Coalios není uzavřena Smlouva.

1.10 Zkušební doba - za účelem testování Coalios umožní Zákazníkovi bezplatný přístup k Doplňku, a to maximálně po dobu 30ti dní. Tato doba je určená pro otestování a dokončení implementace. Podmínkou bezplatného přístupu je objednání instalace a služby Helios Data Manager.

1.11 Ceník licence a služeb - je uveden v ceníku na webové stránce https://doplnky.shoptet.cz/helios-inuvio-erp.

2 Uzavření smlouvy

2.1 Objednávkou Zákazníka vzniká smluvní vztah mezi Coalios a Zákazníkem.

2.2 Objednávku Zákazník dokončí až poté, co objedná Helios Data Manager u Coalios.

2.3 Zákazník při objednávce prostřednictvím objednávkového formuláře na webové stránce https://doplnky.shoptet.cz/helios-inuvio-erp prohlašuje, že se seznámil s funkčností objednávaného Doplňku, Helios Data Manager a jejich vzájemnou funkčností.

2.4 Objednávkou potvrzuje Zákazník, že je s těmito Obchodními podmínkami srozuměn, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2.5 Pokud Zákazník neobjedná Helios Data Manager, ale objedná jen Doplněk, nebude Doplněk plnit účel a Zákazník s tímto je obeznámen a výslovně s touto skutečností souhlasí.

2.6 Údaje uvedené Zákazníkem v Shoptetu jsou Coalios pro účely objednání a fakturace Doplňku považovány za správné.

3 Provoz a užívání Doplňku, licenční ujednání

3.1 Předmětem Smlouvy mezi Coalios a Zákazníkem je závazek Coalios poskytnout Zákazníkovi oprávnění k dočasnému a nevýhradnímu užívání softwarových funkcionalit Doplňku a závazek Zákazníka zaplatit za toto oprávnění Coalios dle Ceníku.

3.2 Doplněk je určen výhradně k propojení informačního systému Helios iNuvio pomocí Helios Data Manager.

3.3 Doplněk požívá ochrany ve smyslu jednotlivých ustanovení Autorského zákona.

3.4 Zákazník není oprávněn dát Doplněk do podnájmu kterékoli třetí osobě.

3.5 Zákazník je povinen zajistit dodržování Obchodních podmínek a je si vědom toho, že v případě jejich porušení smí Coalios pozastavit funkčnost Doplňku, a to bez jakékoliv finanční či nefinanční náhrady Zákazníkovi.

3.6 Coalios se zavazuje po dobu trvání smluvního vztahu Zákazníkovi zpřístupnit licence v rozsahu zaplacených služeb podle platného ceníku.

3.7 Coalios se zavazuje zajistit garantovanou úroveň dostupnosti Doplňku (tedy možnosti jej bez jakýchkoliv obtíží, poruch či závad používat) v rozsahu nejméně 99 % veškerého času v kalendářním měsíci

3.8 Zákazník souhlasí s tím, že Shoptet nemá povinnost poskytovat jakékoliv služby podpory nebo údržby a nenese odpovědnost za vypořádání nároků Zákazníka nebo jakékoliv třetí strany ve vztahu ke Coalios a  námi provozovanými Doplňky, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody, porušení právních předpisů, zejména v oblasti zpracování osobních údajů nebo jiných práv.

4 Cena a platební podmínky

4.1 Úhrada za licence a služby Helios Data Manager se provádí na základě vystavené faktury Coalios a je nevratná.

4.2 Úhrada za licence a služby Doplňku je fakturována provozovatelem Shoptet a je nevratná.

4.3 Cena poplatků za licence a služby Helios Data Manager je účtována vždy minimálně za 12 měsíců dopředu.

4.4 Zákazník souhlasí k zasílání daňových dokladů (faktur) výlučně v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

4.5 V případě prodlení Zákazníka s úhradou licencí nebo služeb má Coalios právo Zákazníkovi ukončit funkčnost Doplňku poskytovaného dle Objednávky.

4.6 Pokud Zákazník neuhradí sjednané ceny specifikované v odstavcích 4.1. a 4.2. výše do jednoho měsíce ode dne splatnosti uvedeného na příslušných fakturách, je Coalios oprávněn od smlouvy odstoupit s takovým důsledkem, že Zákazník okamžikem takového odstoupení ztrácí poskytnuté oprávnění k výkonu práv k Doplňku a/nebo Helios Data Manager.

4.7 V případě, že se Zákazník dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli finančního plnění vyplývajícího z této smlouvy, bere Zákazník na vědomí a současně souhlasí s tím, že Coalios je oprávněn neprovádět žádné úkony spojené se systémovou podporou či dalšími službami ve smyslu této smlouvy až do okamžiku, kdy Zákazník splní veškeré finanční závazky vůči Coalios.

4.8 V případě, že je Zákazníkovi funkcionalita poskytnuta v průběhu měsíce, fakturuje se Zákazníkovi celý započatý měsíc.

4.9 Coalios je oprávněn jednou v průběhu každého kalendářního roku jednostranně upravit ceny uvedené ve Smlouvě (Smlouvách) v rozsahu míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v České republice za předchozí kalendářní rok, zveřejněné Českým statistickým úřadem. Ceny upravené Coalios podle tohoto článku budou platné počínaje měsícem, ve kterém byla jejich úprava elektronicky oznámena Zákazníkovi. Ceny podle tohoto odstavce lze poprvé uplatnit v průběhu kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém smlouva nabyla účinnost.

5 Podpora a údržba

5.1 Coalios se zavazuje zajistit, že Doplněk bude dostupný (tedy bude řádně a bez jakýchkoliv obtíží, poruch či závad) a bude možné jej používat k účelu uvedenému na jeho Profilu v rozsahu nejméně 99 % veškerého času v kalendářním měsíci, s výjimkou standardních výluk a možnosti provádění odstávek v obvyklém rozsahu.

5.2 Coalios se zavazuje se poskytovat uživatelům Doplňku technickou podporu prostřednictvím telefonického a e-mailového kontaktu, který se nachází v profilu Doplňku. Bezplatnou technickou podporou se rozumí pomoc s řešením vad Doplňku, ostatní dotazy nemající povahu reklamace jsou konzultace nebo školení a mohou být zpoplatněny dle ceníku Coalios.

5.3 V případě dotazu uživatele Doplňku Coalios zajistí v pracovních dnech první odpověď do 24 hodin (pro vyloučení pochybností, pokud bude dotaz položen v pracovní den, po kterém následuje den pracovního klidu, přestává lhůta k první odpovědi běžet ve 23:59 hod. daného pracovního dne a znovu začíná běžet až v 0:01 hod. prvního následujícího pracovního dne).

5.4 Coalios zajišťuje průběžnou správu a aktualizaci Doplňku.

6 Reklamace a odpovědnost

6.1 Za jakékoliv vady Doplňku, za veškeré poskytnuté záruky a případnou škodu způsobenou Doplňkem odpovídá výhradně Coalios 

6.2 Coalios garantuje funkčnost Doplňku odpovídající dodané dokumentaci. V případě zjištění vad, je Zákazník oprávněn uplatnit reklamaci.

6.3 Zákazník posílá reklamace výlučně na e-mail info@coalios.cz

6.4 Coalios reklamaci řeší bez zbytečných odkladů, v krajním případě bude reklamace vyřízena do 30ti kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace.

6.5 Pro oprávněné uplatnění záručních podmínek smluvní strany sjednávají, že Zákazník je povinen:

6.5.1 bez výjimek dodržovat pokyny uvedené v dokumentaci prodávaného programového vybavení a ve výše citovaných obchodních podmínkách

6.5.2 zajistit stálý přístup k serveru s ERP Helios iNuvio

6.5.3 zajistit obsluhu pouze vyškolenými pracovníky

6.6 Smluvní strany činí nesporným, že Coalios neručí za bezpečnost dat a neodpovídá za závady informačního systému HELIOS iNuvio, Doplňku nebo Shoptetu, které prokazatelně nevzniknou jeho zásahem nebo které vzniknou v důsledku neposkytnutí informací či součinnosti ze strany Zákazníka nutných pro řádné předání a uvedení do provozu.

6.7 Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace získané v rámci obchodního vztahu vyplývajícího z této smlouvy budou považovány za důvěrné a nebudou z jejich strany zneužity ani jinak šířeny.

7 Závěrečná ustanovení

7.1 Zákazník se zavazuje veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailové adresy, které si potvrdí Zákazník s Coalios při objednání Helios Data Manager.

7.2 Všeobecné obchodní podmínky, které jsou uveřejněny na Internetové stránce, si Provozovatel vyhrazuje kdykoliv změnit. Pro Uživatele jsou závazné vždy platné a účinné VOP ve znění uveřejněném na Internetové stránce.

7.3 Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a případné spory se řeší v českém jazyce.

7.4 Provozovatel a Uživatel stanovili pravomoc soudů České republiky.

7.5 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení

7.6 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 31. prosince 2022

Coalsoft

Využívejte Váš HELIOS moderně a naplno.